WYDAWNICTWA ZWARTE:1. BOGDANOWICZ, Marta O dysleksji, czyli Specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu: odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli / Marta Bogdanowicz. – Lublin: „Linea”, 1994

2. BOGDANOWICZ, Marta Ryzyko dysleksji: problem i diagnozowanie / Marta Bogdanowicz. – Wyd. 2. – Gdańsk: „Harmonia”, 2003

3. BOGDANOWICZ, Marta Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu - dysleksja rozwojowa / Marta Bogdanowicz // W: Logopedia: pytania i odpowiedzi: podręcznik akademicki / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej. - Opole: Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 1999. - S. 815-859

4. BORKOWSKA, Aneta Analiza dyskursu narracyjnego u dzieci z dysleksją rozwojową / Aneta Borkowska. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998

5. CIESZYŃSKA, Jadwiga Nauka czytania krok po kroku: jak przeciwdziałać dysleksji / Jadwiga Cieszyńska. – Kraków: Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001

6. CZAJKOWSKA, Irena Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole: poradnik dla nauczyciela / Irena Czajkowska, Kazimierz Herda. – Wyd. 2 popr. – Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1996

7. CZAJKOWSKA, Irena Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole: poradnik dla nauczyciela / Irena Czajkowska, Kazimierz Herda. – Wyd. 3. – Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1998

8. CZAJKOWSKA, Irena Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole: poradnik dla nauczyciela / Irena Czajkowska, Kazimierz Herda. – Wyd. 7. – Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, [2004]

9. ĆWICZENIA w czytaniu i pisaniu: poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych / Krystyna Grabałowska [i in.]. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 1995

10. DAVIS, Ronald D. Dar dysleksji: dlaczego niektórzy zdolni ludzie nie umieją czytać i jak mogą się nauczyć / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun ; przekł. z ang. Grażyna Skoczylas. – Poznań: „Zysk i S- ka”, cop. 2001

11. DAWID, Dorota Rozwijanie kreatywności uczniów dyslektycznych na lekcjach języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej / Dorota Dawid. - Kraków: „Impuls”, 2004

12. DYRDA, Jolanta Style uczenia się dzieci dyslektycznych a wymagania poznawcze szkoły, Wyd. UG, Gdańsk 2003

13. DYSLEKSJA w kontekście nauczania języków obcych / pod red. Marty Bogdanowicz i Marioli Smoleń. - Gdańsk: „Harmonia”, 2004

14. ELLIOT, Julian Dzieci i młodzież w kłopocie: poradnik nie tylko dla psychologów / Julian Elliot, Maurice Place; tłum. Małgorzata Babiuch. - Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000. - S.202-224: Dysleksja

15. GĄSOWSKA, Teresa Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu / Teresa Gąsowska, Zofia Pietrzak-Stępkowska. – Wyd. 3. – Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1994

16. GÓRNIEWICZ, Ewa Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu / Ewa Górniewicz. – Wyd. 3 popr. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1998

17. GÓRNIEWICZ, Ewa Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci / Ewa Górniewicz. – Olsztyn: Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000

18. IWIŃSKA, Joanna Diagnoza i terapia dysleksji: jak pomóc dziecku z trudnościami w czytaniu i pisaniu / Joanna Iwińska; Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. – Katowice: RODN „WOM”, 2002

19. JUSZCZYK, Stanisław Komputerowa edukacja uczniów z zaburzeniami w czytaniu i pisaniu / Stanisław Juszczyk, Wojciech Zając. – Katowice: „Śląsk”, 1997

20. KAJA, Barbara Zarys terapii dziecka: metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka / Barbara Kaja ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Wyd. 3 popr. - Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane WSP, 1995. - S. 111-123

21. KAJA, Barbara Zarys terapii dziecka: metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej Rozwój dziecka / Barbara Kaja się; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Wyd. 4. - Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane WSP, 1998. - S. 111-123

22. KUJAWA, Ewa Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych / Ewa Kujawa, Maria Kurzyna. – Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1994

23. MICKIEWICZ, Janina Jedynka z ortografii?: Rozpoznawanie dysleksji w starszym wieku szkolnym / Janina Mickiewicz. – Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 1995

24. MINISTERSTWO Edukacji Narodowej o dysleksji, czyli Specyficznych trudnościach w nauce / [oprac. Wojciech Brejnak, Teresa Opolska, Romuald Ponczek; aut. Wojciech Książek i in.]. – Warszawa: MEN, 1999. - (Biblioteczka Reformy; 18)

25. PĘTLEWSKA, Halina Przezwyciężyć trudności w czytaniu i pisaniu / Halina Pętlewska. – Kraków: „Impuls”, 1998

26. PĘTLEWSKA, Halina Przezwyciężyć trudności w czytaniu i pisaniu / Halina Pętlewska. – Wyd. 2 poszerz. – Kraków: „Impuls”, 1999

27. SAWA, Barbara Jeżeli dziecko źle czyta i pisze / Barbara Sawa. – Wyd. 4 popr. – Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1994

28. SELIKOWITZ, Mark Dysleksja i inne trudności w uczeniu się / Mark Selikowitz; przeł. Agnieszka Wierzejewska. – Warszawa: Prószyński i S-ka, 1999

29. SKIBIŃSKA, Helena Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi z trudnościami w pisaniu i czytaniu: materiały Pomocnicze dla nauczycieli i studentów nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego / Helena Skibińska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. – Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane WSP, 1996

30. ZAKRZEWSKA, Barbara Trudności w czytaniu i pisaniu: modele ćwiczeń / Barbara Zakrzewska. – Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1996

31. ZELECH, Władysław Zaburzenia czytania i pisania u dzieci afatycznych, głuchych i dyslektycznych / Władysław Zelech; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. – Kraków: Wydaw. Naukowe WSP, 1997ARTYKUŁY Z WYDAWNICTW CIĄGŁYCH


1. ABC dysleksji / Anna Jurek // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 5, s.18--40 Dysleksja a nauczanie języków obcych

2. ANALIZA struktury semantycznej wypowiedzi dzieci z dysleksją / Aneta Borkowska // Scholasticus. – 1995, nr 3, s.51--58

3. CELE i działalność Polskiego Towarzystwa-6

4. CHEMIA dla dyslektyków / Małgorzata Nodzyńska // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 6, s.52--57 Problemy w procesie nauczania chemii uczniów dyslektycznych

5. CO O DYSLEKSJI wiedzieć należy?: poradnik dla nauczycieli języka polskiego klas IV- VIII / Jolanta Uroczyńska, Alicja Gajewska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1996/1997, nr 5, s.31--44

6. CZY DYSLEKSJA jest chorobą? / Elżbieta Wójtowicz // Życie Szkoły. - 1997, nr 10, s.599--602

7. CZY DYSLEKSJA jest chorobą? / Janina Wójtowiczowa // Życie Szkoły. - 1996, nr 8, s. 482--484

8. CZY NIEPOWODZENIA w czytaniu dotyczą tylko osób z dysleksją rozwojową? / Zofia Pomirska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 1, s.7--19

9. CZY ZAWSZE dysortografia / Grażyna Miękus // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 10, s.23--24

10. ĆWICZENIA usprawniające percepcję słuchową, wzrokową, koordynację słuchowo- wzrokową oraz doskonalące sprawność manualną dziecka - do wykorzystania przez nauczycieli i rodziców / Bożena Połeć // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 2, s.79-- 91

11. ĆWICZYĆ z dzieckiem można (prawie) wszędzie / Andrzej Wlekliński // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 8, s.13--14 Propozycje ćwiczeń dla dzieci dyslektycznych

12. DIAGNOZA „ryzyka dysleksji” za pomocą skali SRD / Marta Bogdanowicz // Scholasticus. – 1995, nr 3, s.81--91

13. DIAGNOZA i leczenie dysleksji rozwojowej: neuropsychologiczna koncepcja D.J. Bakkera / Marta Bogdanowicz, Grażyna Krasowicz // Psychologia Wychowawcza. - 1995, nr 2, s. 116--130

14. DIAGNOZA i ocena w profilaktyce dysleksji / Barbara Bieleń // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 9, s.20--25 Profilaktyka dysleksji w przedszkolu

15. DIAGNOZA i terapia dysleksji / Ewa Kozak // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 6, s.39--45

16. DLA KOGO trudna matematyka? / Mirosława Dziugieł // Życie Szkoły. - 2003, nr 7, s.407- -409 Objawy trudności w uczeniu się matematyki u dzieci dyslektycznych. Przykłady ćwiczeń dla uczniów klas I-III

17. DYS- LEKSJA, -grafia, -ortografia, -kalkulia / Hanna Dąbrowiecka // Remedium. – 1996, nr 9, s.2--6

18. DYSKALKULIA / Przemysław Bąbel, Ewa Srebro // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 4, s.13--17
19. DYSKALKULIA / Urszula Oszwa // Remedium. - 2002, nr 2, s.8--9

20. DYSLEKSJA - diagnoza i terapia : ujęcie syntetyczne / Ewa Kozak // Kultura i Edukacja. - 2004, nr 2, s.87--92

21. DYSLEKSJA - nie tylko dziecięcy problem / Anna Patro // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2002, nr 2, s.100--102

22. DYSLEKSJA - od badań mózgu do praktyki: sprawozdanie z konferencji / Elżbieta Marek // Życie Szkoły. - 2005, nr 2, s.57--60 Międzynarodowa konferencja (Warszawa 3-5 września 2004 r.) 23. DYSLEKSJA - problem współczesnej młodzieży: diagnozowanie przyczyn

zjawiska i próba określenia sposobów radzenia sobie z trudnościami u dyslektyków / Bogumiła Sudykowska-Lazaj, Danuta Duczmal-Szymik // Język Polski w Gimnazjum. - 2004/2005, nr 1, s.30--38

24. DYSLEKSJA / Dorota Maro, Ewa Norejko-Fornalczyk // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 2, s.17--21 Terminologia, diagnoza, terapia w aspekcie nauczania języków obcych

25. DYSLEKSJA: co to takiego? / Maria Grygier-Frąckowiak // Warsztaty Polonistyczne. – 1998, nr 4, s.67--74

26. DYSLEKSJA: podstępny wróg / Alicja Słowik // Nowe w Szkole. - 2003, nr 1, s.13--16

27. DYSLEKSJA : sposoby jej rozpoznawania i przeciwdziałania / Anna Kozowska, Lucyna Magiera // Forum Nauczycieli. – 2002, nr 1, s.24--27

28. DYSLEKSJA a badanie poziomu rozwoju umysłowego / Bożena Wszeborowska-Lipińska //Psychologia Wychowawcza. – 1996, nr 2, s.126--133

29. DYSLEKSJA a sprawność czytania uczniów klas szóstych / Zofia Pomirska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 2, s.7--18

30. DYSLEKSJA a zdolności i style uczenia się / Bożena Wszeborowska-Lipińska // Psychologia Wychowawcza. – 1997, nr 4, s.314--330

31. DYSLEKSJA czyli specyficzne trudności w pisaniu i czytaniu / Justyna Dobrołowicz // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2001/2002, nr 1, s.7--13

32. DYSLEKSJA jest wszędzie / Ewa Raczyńska // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 11, s.3--8

33. DYSLEKSJA jest wszędzie / Ewa Raczyńska // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 6, s.7--10

34. DYSLEKSJA jest wszędzie: co zatem robi twoja biblioteka? / Franciszek Czajkowski // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 9, s.15--17

35. DYSLEKSJA w praktyce szkolnej / Dorota Mroczek, Ewa Podsiadło // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 3, s.50--54 Objawy parcjalnych zaburzeń rozwoju psychoruchowego i dysleksji rozwojowej oraz zasady postępowania z uczniem dyslektycznym

36. DYSLEKSJA w ujęciu psycholingwistycznym : przegląd badań / Marzena Dąbrowska // Psychologia Wychowawcza. – 1995, nr 4, s.328--336

37. DYSLEKSJI można zaradzić / Joanna Noga // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2003, nr 3, s.81--82

38. DYSLEKSJI na ratunek / Urszula Oszwa // Remedium. - 2001, nr 12, s.8--9

39. DZIECI ryzyka dysleksji: problemy diagnozy i terapii / Joanna Sęcińska // Życie Szkoły. - 2005, nr 2, s.44--56 Zawiera zestawy ćwiczeń usprawniających

40. DZIECI z dysleksją / oprac. Magda Wójcik // Remedium. - 2003, nr 4, dod. "Pomarańczowe forum", s.(VIII)

41. DZIECKO dyslektyczne w klasie szkolnej / Irena Frączak // Nowa Szkoła. - 2003, nr 9, s.54--55

42. DZIECKO dyslektyczne w klasie szkolnej / Irena Frączak // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2003, nr 7, s.46--47

43. DZIECKO dyslektyczne z zaburzeniami lateralizacji: możliwości i ograniczenia terapii w starszym wieku szkolnym / Aneta Domagała, Urszula Marecka // Logopedia. - T. 29 (2001), s.151--167

44. DZIECKO o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu / Marta Bogdanowicz //Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 5, s.259--263

45. DZIECKO ryzyka dysleksji / Maria Witkoś // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 1, s.18--23

46. DZIECKO z trudnościami w czytaniu i pisaniu - leniwe, niezdolne, a może dyslektyk? / Elżbieta Waszkiewicz // Życie Szkoły. - 1997, nr 1, s. 54--58

47. EGZAMIN równych szans / Monika Domon // Język Polski w Gimnazjum. - 2001/2002, nr 2, s.86--90 Uczeń dyslektyczny a egzamin gimnazjalny

48. EUROPEJSKI Tydzień Świadomości Dysleksji po raz trzeci w Polsce / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie Na Co Dzień. - 2004, nr 9, s.24--26

49. EUROPEJSKI tydzień świadomości dysleksji w Toruńskiej Szkole Terapeutycznej / Jadwiga Jastrząb, Małgorzata Zaleska // Wychowanie Na Co Dzień. - 2002, nr 12, wkładka metodyczna, s.(I)--(V) Konspekt zajęć terapii językowej dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się poprawnego czytania i pisania realizowany w klasie VI terapeutycznej szkoły podstawowej

50. FUNKCJONOWANIE dzieci z dysgrafią / Beata Szczygieł // Życie Szkoły. – 1999, nr 5, s.327--329

51. FUNKCJONOWANIE dziecka dyslektycznego w klasie szkolnej / Anna Łyżwa // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 3, s.55--57

52. GDY w klasie jest dyslektyk... / Renata Makarewicz // Polonistyka. – 1998, nr 2, s.75--79

53. GRY planszowe dla dzieci dyslektycznych / Beata Wojgienica // Życie Szkoły. - 1997, nr 3, s. 157--159

54. JABŁOŃ pani Ortografii : scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci dyslektycznych / Łucja Strużyk // Życie Szkoły. – 2003, nr 2, s.116--119

55. JAK oceniać uczniów ze zdiagnozowaną dysleksją lub innymi zaburzeniami? / Urszula Wiercioch // Nowa Szkoła. – 2003, nr 2, s.26--29

56. JAK pracować z dzieckiem dyslektycznym? / Edyta Gibas // Życie Szkoły. - 2002, nr 7, s.430--433

57. JAK pracować z dzieckiem dyslektycznym? / Elżbieta Łapińska, Mirosława Opalińska // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 3, s.58--67 Zestaw ćwiczeń

58. JĘZYKI obce w nauczaniu uczniów z dysleksją rozwojową: część I / Anna Jurek // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 1, s.57--72

59. JĘZYKI obce w nauczaniu uczniów z dysleksją rozwojową: część II / Anna Jurek // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 2, s.46--54

60. JĘZYKI obce w nauczaniu uczniów z dysleksją rozwojową: część III / Anna Jurek // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 3, s.37--45

61. JĘZYKI obce w nauczaniu uczniów z dysleksją rozwojową: część IV : dysleksja rozwojowa - interpretacja uregulowań prawnych / Anna Jurek // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 4, s.60--64 Przegląd aktów prawnych, sposoby dostosowania warunków egzaminacyjnych

62. KILKA uwag o postępowaniu z dyslektykami / Ewa Pacut // Życie Szkoły. – 2002, nr 1, s.41--42

63. KILKA wskazówek do pracy z dyslektykami / Irena Frączak // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s.68--70

64. KŁOPOTY w uczeniu się matematyki / Helena Lewicka // Matematyka. - 2004, nr 1, s.17--19 Problemy dzieci dyslektycznych

65. KOLORY w terapii dysortografii / Aleksandra Bobrowska // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 1, s.24--26

66. KOMPUTEROWE wspomaganie osób z dysleksją na świecie i w Polsce / Anna Dąbrowska // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 4, s.229--235

67. KONTROLA i ocena prac uczniów z dysfunkcjami / Teodora Boryca, Anna Wiertel- Kitlińska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 1, s.54--61 Zawiera kryteria oceny pracy dzieci dyslektycznych i z ryzykiem dysleksji w kl. I-VI

68. METODA symboli dźwiękowych / Barbara Kaja // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 2, s. 36--38 Opis jednej z metod pracy z dziećmi ryzyka dysleksji

69. METODA symboli dźwiękowych w pracy z dziećmi ryzyka dysleksji / Barbara Kaja // Scholasticus. - 1995, nr 3, s.93--102

70. METODY pracy z dysleksją / Urszula Oszwa // Remedium. - 2001, nr 11, s.10--12

71. METODY treningowe dla dyslektyków / Barbara Demczuk // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s.65--68

72. MINITRENINGI percepcyjno-motoryczne / Barbara Zakrzewska // Życie Szkoły. - 2002, nr 8, s.480--487 Zestawy ćwiczeń z zakresu terapii pedagogicznej dla uczniów dyslektycznych

73. MŁODZIEŻ ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu / Bożena Wszeborowska-Lipińska // Psychologia Wychowawcza. – 1995, nr 3, s.223--234

74. MNEMOTECHNIKI w terapii dysortografii / Bogusław Chmurzyński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 10, s.34--39 Opis stosowania technik mnemonicznych („pary skojarzeń”, „haki-kołki”, „łańcuszek”)

75. MODEL kompleksowej pomocy osobom z dysleksją rozwojową: ocena stanu aktualnego i propozycje zmian w świetle reformy systemu edukacji / Marta Bogdanowicz // Psychologia Wychowawcza. - 1999, nr 3, s.217--226

76. NASZE doświadczenia w pracy z dziećmi dyslektycznymi na poziomie propedeutycznym /Anna Kubasiewicz // Scholasticus. - 1995, nr 3, s.61--63

77. NAUCZYCIELE wobec dysleksji / Renata Makarewicz // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. – 1999, nr 2, s.21--24

78. NIM uczeń dyslektyczny napisze zadanie egzaminacyjne... / Anna Ślósarz // Polonistyka. -1994, nr 5, s. 271--274

79. NOWOCZESNE media w terapii uczniów z dysleksją rozwojową / Zofia Pomirska // Edukacja Medialna. - 2001, nr 2, s.32--35

80. O DYSLEKSJI / Małgorzata Dąbrowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 1, s.35--40

81. O DZIECIACH "ryzyka dysleksji" w świetle obserwacji sześciolatków / Renata Zając // Życie Szkoły. - 1995, nr 10, s. 596--600

82. O METODZIE wielofunkcyjnego działania w procesie reedukacji dziecka dyslektycznego / Barbara Zakrzewska // Życie Szkoły. - 2001, nr 1, s.13--19

83. OCENA ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym przez rodziców i jej uwarunkowania / Anna Brzezińska // Edukacja. - 2004, nr 4, s. 39--55

84. OCENIANIE ortografii u dyslektyka / Lidia Górniak // Nowe w Szkole. - 2003, nr 3, s.8--9

85. PISMO a symptomy dysgrafii / Halina Pętlewska // Scholasticus. - 1995, nr 2, s.55--64

86. POCZUCIE kontroli u osób z dysleksją / Piotr Bentkowski // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2004, nr 5, s.29--32

87. POMOC rodzicom dzieci zagrożonych dysleksją / Jadwiga Marczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 3, s.36--37

88. POWSTANIE European Dyslexia Association (EDA) / Robin Salter // Scholasticus. - 1995, nr 3, s.9--12

89. PRACA korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi dyslektycznymi / Barbara Kańtoch // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 1, s.35--36

90. PRACA z dziećmi dyslektycznymi / Irena Tarkowska // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 1997, nr 6, s.14--20

91. PRACA z uczniem dyslektycznym / Monika Poświatowska // Matematyka. - 2004, nr 2, s.30--31

92. PRACA z uczniem dyslektycznym na lekcjach języka obcego / Ewa Brągiel // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 1, s.19--25

93. PROBLEM dysleksji w nauczaniu języków obcych / Jolanta Oczkoś // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 2, s.59--61

94. PROBLEMY dzieci dyslektycznych i dysgraficznych / Elżbieta Miętka // Nauczanie Początkowe. – 1999/2000, nr 3, s.65--79 Objawy trudności w czytaniu i pisaniu o charakterze dyslektycznym, metody badania postępów uczniów, ocena techniki czytania (zawiera przykładowy tekst do badania techniki głośnego czytania dla klas I-III)

95. PROBLEMY młodzieży z objawami dysortografii / Halina Łażewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1999, nr 2, s.24--25

96. PROBLEMY terapii psychopedagogicznej w klasach starszych szkoły podstawowej / Anna Wojnarska // Scholasticus. - 1995, nr 3, s.73--78

97. PROFILAKTYKA dysleksji w szkole / Jolanta Bendkowska // Magazyn Szkolny. - [2004/2005], nr 2 (październik 2004), s.18--19 Program profilaktyki dysleksji w klasach I-III

98. PRZEGLĄD programów terapeutycznych dla dzieci z dysleksją rozwojową (cz. II) / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie Na Co Dzień. – 2003, nr 4/5, wkładka metodyczna, s.(I)-- (IV)

99. PRZEGLĄD programów terapeutycznych dla dzieci z dysleksją rozwojową (cz. I) / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie Na Co Dzień. - 2003, nr 3, wkładka metodyczna, s.(I)--(V)

100. PRZYCZYNY i konsekwencje zbyt późnego rozpoznania dysleksji / Alina Szymaniak // Życie Szkoły. – 2003, nr 6, s.374--375

101. PRZYCZYNY i objawy trudności w pisaniu / Aneta Leśniak // Życie Szkoły. – 2002, nr 4, s.244--248

102. REEDUKACJA i jej uwarunkowania / Irena Tarkowska // Życie Szkoły. - 1997, nr 4, s.195--199

103. ROLA i znaczenie „autoportretów” i „listy błędów” w kształtowaniu umiejętności poprawnego pisania u dzieci dyslektycznych / Barbara Kańtoch // Scholasticus. - 1995, nr 2, s.35--37

104. ROZPOZNAWANIE dysleksji u dzieci sześcioletnich / Teresa Koczan, Katarzyna Kafar // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 7, s. 559--561

105. ROZWÓJ psychomotoryczny, edukacja, osobowość młodzieży dyslektycznej / Bożena Wszeborowska-Lipińska // Scholasticus. - 1995, nr 3, s.65--71

106. RYZYKO dysleksji : wczesna diagnoza na poziomie edukacji elementarnej / Jadwiga Jastrząb, Małgorzata Zaleska // Wychowanie Na Co Dzień. - 2003, nr 10-11, wkładka metodyczna, s.(I)--(IV)

107. RYZYKO dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym według oceny matki, ojca i nauczycielki przedszkola / Anna Brzezińska // Edukacja. - 2004, nr 3, s.23--35

108. RYZYKO dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym według oceny nauczycielki / Anna Brzezińska // Edukacja. - 2004, nr 2, s.64--76

109. SKALA Ryzyka Dysleksji (SRD) w profilaktyce trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci / Marta Bogdanowicz // Scholasticus. - 1995, nr 1, s.45--51

110. SPECYFICZNE trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci: nowa definicja i miejsce w klasyfikacjach międzynarodowych / Marta Bogdanowicz // Psychologia Wychowawcza. – 1996, nr 1, s.13--22

111. SPECYFICZNE trudności w czytaniu i pisaniu w świetle klasyfikacji medycznych, psychologicznych i pedagogicznych / Marta Bogdanowicz // Logopedia. – T. 28 (2000), s.153--165

112. SPECYFICZNE trudności w uczeniu się matematyki / Jadwiga Jastrząb, Leonarda Tomasik // Wychowanie Na Co Dzień. - 2003, nr 12, wkładka metodyczna, s.(I)--(IV) Dyskalkulia jako jedna z przyczyn niepowodzeń w uczeniu się matematyki w szkole podstawowej

113. SPOŁECZNE przystosowanie dzieci z ryzykiem dysleksji w klasach I-III / Aleksandra Maciarz, Ewa Dutka // Szkoła Specjalna. – 2000, nr 5, s.227--234

114. ŚWIADOMOŚĆ dysleksji : psychoedukacja społeczeństwa / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie Na Co Dzień. - 2004, nr 4/5, s.16--20 Problemy i prawa uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i zachowaniu

115. TERAPIA pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się elementarnych umiejętności czytania i pisania / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie Na Co Dzień. - 2003, nr 1/2, dod., s.(I)--(IV) Zawiera 2 konspekty zajęć terapii pedagogicznej w 4-osobowej grupie uczniów klasy II

116. TRUDNOŚCI uczniów w pisaniu i czytaniu / Mariola Jankowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 10, s.19--23 Objawy tzw. ryzyka dysleksji u dzieci w różnym wieku (od lat 3 do okresu dorastania)

117. TRUDNOŚCI w nauce wychowanków domów dziecka / Arleta Zysko // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s.15--19

118. TYPOLOGIE dysleksji : przegląd badań / Aneta Borkowska // Psychologia Wychowawcza. - 1996, nr 2, s. 116--125

119. UCZEŃ dyslektyczny - komputerowa pomoc / Anna Stępień // Edukacja Medialna. - 2003, nr 2, s.44--46

120. UCZNIOWIE dyslektyczni a proces nauczania-uczenia się geografii i treści geograficznych w bloku przyrodniczym / Danuta Butryn // Geografia w Szkole. – 1999, nr 5, s.272--275

121. UCZNIOWIE dyslektyczni i ich problemy z opanowaniem języków obcych / Mirosław Dudek // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 3, s.156--158

122. UCZNIOWIE z dysgrafią : rozmowa z rodzicami / Ewa Jaworowska // Życie Szkoły. – 2001, nr 4, s.244--248

123.W CIENIU szkolnych możliwości / Urszula Oszwa // Remedium. - 2001, nr 9, s.10- -12

124. WYKORZYSTANIE sztuki w terapii dzieci dyslektycznych / Dorota Lewandowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 5, s.38--40

125. WYRAZY maksi i wyrazy mini / Barbara Zakrzewska // Życie Szkoły. - 2004, nr 1, s.27--31 Terapia dziecka dyslektycznego

126.ZABURZENIA ruchów oczu u dzieci dyslektycznych / Barbara Kołtuska // Psychologia Wychowawcza. – 1995, nr 2, s.131--142

127. ZAJĘCIA terapeutyczne dla dzieci z dysortografią / Alina Dziędziura // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 3, s.50--52

128. ZASADY pomocy i oceniania ucznia dyslektycznego / Monika Poświatowska // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 2, s.20--21 Uczeń dyslektyczny na lekcjach matematyki

129. ZASTOSOWANIE elementów metody Glenna Domana w profilaktyce dysleksji / Urszula Oszwa // Scholasticus. - 1995, nr 3, s.103--107

130. ZASTOSOWANIE testu słów łańcuchowych i zdań łańcuchowych w grupie dyslektyków i osób dobrze czytających / Iwona Werner, Piotr Jaśkowski, Jan Ober // Logopedia. - T. 29 (2001), s.93--104

ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE


1. Dysleksja : zestawienie bibliograficzne / Józefa Drozdowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 11, s.33--36

2. Dysleksja. Dysgrafia. Dysortografia : wybór literatury za lata 1999-2003 / Cecylia Zębalska // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 1, s.22--23

3. Dysleksja. Dysgrafia. Dysortografia : wybór literatury za lata 1989-1998 / Ewa Dolata- Makuch // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 4, s.22--23