UNIWERSYTET GDAŃSKI ZAPRASZA NA PIERWSZE W POLSCE


Podyplomowe Studia Terapii Zaburzeń Czytania i Pisania


Studia mają charakter interdyscyplinarny, skierowane są do absolwentów kierunków pedagogicznych i filologicznych o specjalności nauczycielskiej. Są to studia kwalifikacyjne, których ukończenie umożliwia nauczycielom nabycie przygotowania merytorycznego do pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć terapii pedagogicznej w szkołach. Potrzeba uruchomienia takiego studium związana jest z systematycznym wzrostem liczby uczniów ze stwierdzoną dysleksją, co stanowi poważne wyzwanie dla wszystkich odpowiedzialnych za jakość kształcenia w naszych szkołach.

W programie studiów przewidziano wykłady, konwersatoria i ćwiczenia obejmujące następującą problematykę:

• czytanie i pisanie w procesie komunikacji językowej;

• wybrane zagadnienia z psycholingwistyki;

• psycholingwistyczna interpretacja trudności w czytaniu i pisaniu;

• lingwistyczna teoria nauki czytania;

• zaburzenia czytania i pisania w ujęciu neuropsychologicznym;

• dysleksja a nauczanie języków obcych;

• metodyka prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;

• metodyka nauczania początkowego w aspekcie profilaktyki dysleksji;

• style uczenia się osób z dysleksją rozwojową;

• psychoterapia;

• komputerowe wspomaganie sprawności językowych;

• uczeń z dysleksją w szkole w świetle przepisów prawa.

Kadrę studiów stanowią pracownicy naukowi Uniwersytetu Gdańskiego, specjaliści z zakresu edukacji z poradni psychologiczno – pedagogicznych, szkół oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.


Czas trwania studiów - 3 semestry (360 godzin), opłata za semestr – 1600 zł. Zajęcia odbywać się będą w trybie zaocznym. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych o kierunku Terapia Zaburzeń Czytania i Pisania wydane przez Uniwersytet Gdański.


Rozpoczęcie studiów planowane jest w semestrze zimowym roku akademickiego 2008/2009 Warunkiem uruchomienia studium jest zgłoszenie się co najmniej 20 kandydatów na studia.


Osoby zainteresowane podjęciem nauki powinny złożyć dokumenty (podanie, życiorys, odpis dyplomu magisterskiego, dwa zdjęcia, kwestionariusz osobowy) według wzoru umieszczonego na stronach Uniwersytetu Gdańskiego www.univ.gda.pl – studia podyplomowe (http://www.univ.gda.pl/pl/info_dla_podyp) do 20 września 2008 w sekretariacie Instytutu Filologii Polskiej. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie powinno być zgodne z Regulaminem studiów podyplomowych UG.


Kierownikiem studium jest dr Zofia Pomirska z Zakładu Dydaktyki Języka Polskiego UG, tel. 0501-109-260, e-mail: filzp@univ.gda.pl
Obsługa administracyjna: mgr Monia Mindak, tel. 509-995-503, e-mail: mindak@univ.gda.pl